Kylvöohjeita

Monivuotiset kasvit – mv

Siemenpusseista löytyvät lajikohtaiset ohjeet. Luet­te­­­lon viimeisessä sarakkeessa (K = kylvö) oleva kir­jain viittaa seuraaviin, lähinnä lajin kylmä­kä­sit­telyn tar­vetta koskeviin ohjeisiin. Tämä tulee huo­mi­oi­da, kos­ka kylmäkäsittely kestää yleensä 6–8 viikkoa. 

Monivuotisten kasvien kuivat siemenet ovat usein itä­mislevossa. Tämä tarkoittaa si­tä, et­tei­vät siemenet idä ennen kuin itämislepo pois­tuu. Luonnossa le­po­ti­la häviää syksyn ja kevään viilei­den kau­sien aikana, kun siemen on kosteassa maas­sa. Kei­notekoisesti itä­mislepo voidaan poistaa kyl­mä­­kä­­sit­telyn avulla. 

A Siemenet itävät helposti ja nopeasti (1–3 vii­kos­sa). Kylvä touko–kesäkuussa ulos kylvö­penk­­kiin tai -laatikkoon.
B Siementen itämisessä on vaihtelua. Joskus sie­me­net itävät helposti (kuten A). Usein kylmäkäsit­te­ly kuitenkin nopeuttaa ja tasaistaa itämistä.
Kylvä huhtikuun alussa ruukkuun tai laatikkoon ja vie kylvös ulos suojaiseen paikkaan (harso päälle). Huo­­lehdi tasaisesta kosteudesta. Siemenet itävät ke­vät­kesällä sään lämmettyä.
C Siemenet eivät idä ilman kylmäkäsittelyä. Niille jär­jestetään keväällä 6–8 viikon pituinen kylmä­kä­sit­te­ly TAI ne kyl­ve­tään syk­syllä ulos ja annetaan luonnon hoitaa kylmä­kä­sittely.

 

HUOM! Puuvartisten kasvien siemenettarvitsevat pi­demmän, 2–3 kuukautta kestävän kylmäkäsittelyn. Usein pa­ras tu­­los saadaan, kun siemenet kylvetään syksyllä ulos.

 

D Saattaa olla vaikeasti itävä laji. Keväällä teh­­ty kyl­mäkäsittely ei useinkaan riitä. Parasta on kyl­vää hei­näkuussa ulos maahan tai ruukkuun. Multa ei saa kui­vua kertaakaan. Siemenet saavat osakseen ensin läm­pökauden ja talvella kylmäkauden ja itä­vät seu­raavana kesänä.
H Hernekasvien heimoon (Fabaceae) kuuluvien kas­­vien siemenet itävät periaatteessa A-kohdan mu­kaan. Kovia siemeniä on hyvä liottaa vedessä yön yli tai kuorta viilataan varovasti. Taimien juuret kär­si­vät kou­limisesta, joten siemenet on parasta kylvää suo­raan kasvupaikalle tai yksittäin turveruukkuihin.

 

Hyvin pienet siemenet (esim. kellokukat) kannattaa vain ripotella ja painella sormin kylvöastiaan mullan pin­­taan. Kylvös sumutetaan kosteaksi ja peite­tään rei'itetyllä muovilla. 

Kaksivuotiset kasvit – kv

Siemenet kylvetään alkukesällä ulos, jotta lehtiruu­­suk­­keet ehtivät kasvaa isoiksi kesän aikana. Suuret leh­tiruusukkeet jaksavat talvehtia ja kukinta on ko­mea seuraavana kesänä. Muista suojata lehtiruu­suk­keet havuilla talven kylmyydeltä ja etenkin kevätau­rin­golta! Auringon paahde + jäinen maa -yhdistelmä kui­­vattaa lehdet taatusti. Havut voi vähitellen poistaa kun maa on keväällä täysin sulanut. 

Kaksivuotiset kasvit kylväytyvät jatkossa itsekseen ja kanta säilyy. Aluksi on kuitenkin hyvä vauhdittaa niitä apukylvöillä muutaman vuoden ajan. Se tapah­tuu yksinkertaisesti niin, että alkukesällä kylvetään sie­­meniä (jotka on otettu talteen edellisenä syksynä) sinne ja tänne. Näitä alkukesän apukylvöjä jatketaan 2–3 vuotta, jotta kanta vakiintuu. Vä­hi­tel­len maahan kertyy niin paljon kasvien pudottamia sie­meniä, että ai­na on sopiva määrä siemeniä itä­mäs­sä keväisin, ai­na on uusia lehtiruusukkeita kas­va­mas­sa ja aina on kuk­­­kivia kasveja kypsyttämässä uusia siemeniä. Kas­­­­vikanta alkaa pitää itseään yllä.

Kak­sivuotiset kasvit ovat luettelossa moni­vuo­tis­ten kas­vien ryhmässä.  

Yksivuotiset kasvit – yv

a Siemenet kylvetään ulos maahan keväällä. 
ab Lyhyt taimikasvatus on eduksi etenkin poh­joi­­semmassa, mutta siemenet on myös mah­dol­lista kylvää suoraan maahan ainakin ete­läisimmässä Suomessa 
b Taimet vaativat esikasvatuksen sisällä. Esi­kas­­vatuksen pituus vaihtelee lajeittain, mut­ta useimmiten se aloitetaan huhtikuussa. La­ji­­kohtaiset ohjeet löytyvät pusseista.